Personuppgiftspolicy

2018-05-25, har följande policy upprättats för We & Wine AB.

Syfte
Din integritet är viktig för oss. Det är för din trygghet som vi upprättat denna policy om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här förtydligas hur vi tillvaratar dina rättigheter och behåller din intigritet. Avsikten är att klargöra för dig vad vi använder dina personuppgifter till och hur vi behandlar dem.

Bakgrund
Huvudanledningen att vi överhuvudtaget behandlar dina personuppgifter tar sin grund i att vi vill kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund eller leverantör, oavsett om du agerar i egenskap av privatperson, som representant för en juridisk person, levererar eller köper varor eller tjänster. Det kan t.ex röra sig om att du vill ha information om våra produkter och tjänster, vill ta del av den kunskap vi försöker sprida via vår vinklubb. Vi avser aldrig att behandla fler personuppgifter än vad som krävs för att vi ska kunna upprätthålla en god servicenivå

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar inom t.ex bokförings- och skattelagstiftningen eller genomföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev:
Namn, kontaktuppgifter

Kund (restauranger, grossister, Systembolaget)
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

Leverantör
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

Journalist/Mediarepresentant
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi anstränger oss alltid för att ta emot ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter och självklart kan du alltid återkalla detta samtycke. Om inte lagen kräver det kommer vi då inte att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras i egenskap av att du är anställd eller ägare till ett företag som köper våra produkter och tjänster
• Uppgifter som registreras i egenskap av att du är anställd eller ägare till ett företag som levererar produkter och tjänster åt oss
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
We & Wine AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om Cookies